- کرگدن جاوه ای (شمار برجای مانده: شصت مورد)

 2- نهنگ کوتوله خلیج کلیفرنیا (شمار برجای مانده: دویست تا سیصد مورد)
 

 3- گوریل کراس ریور (شمار برجای مانده: کمتر از سیصد مورد)
 

 4- ببر سوماترا (شمار برجای مانده: کمتر از ششصد مورد)
 

 5- لانگور سر طلایی (شمار برجای مانده: کمتر از هفتاد مورد)

 

 6- راسوی پا سیاه (شمار برجای مانده: حدود هزار مورد)

 

 ۷- فیل کوتوله برونیو (شمار برجای مانده: حدود هزار و پانصد مورد)

 

 8- پاندای غول پیکر (شمار برجای مانده: کمتر از دوهزار مورد)

 

 9- خرس قطبی (شمار برجای مانده: کمتر از 25 هزار مورد)

 

10- گربه ماهی غول آسای مکونگ (شمار برجای مانده: تنها چند صد مورد)