تذکر : این پست مخصوص آقایان است

 

 

 1. هفت ثانیه طول می کشد تا غذا از دهان به معده برسد.

2. موی انسان تحمل وزن ۳ کیلو را دارد و طول عضو تناسلی مرد ۳برابر شستش می‌باشد.

3. استخوان باسن از سیمان محکمتر است.

4. قلب زنان از مردان تندتر می زند حدودا هزار میلیارد باکتری روی پا وجود دارد.

5. زنان دو برابر مردان چشم میزنند.

6. وزن پوست انسان دو برابر مغزش است.

7. بدن شما برای ایستادن از بیش از سیصد ماهیچه استفاده می‌کند.

8. اگر بزاق شما حلال نباشد نمی توانید مزه غذاها را تشخیص دهی

9. خانمها مدتیست این متن را تمام کرده اند.

10. مردانی که هنوز مشغول خواندن هستند در حال اندازه گرفتن شست خود می باشند.